สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มูลฝอยติดเชื้อ และ กากกัมมันตรังสี

ในการตรวจประเมินความสอดคล้องควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลเช่น

?

?

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมมลพิษ เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย เป็นต้น

?

?

?

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำกับดุแลเรื่องการจัดการกากกัมมันครังสี

?

?

กระทรวงอุตสาหกรรม กำกับดูแล สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และน้ำทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย โดยมีมีหน้าที่เกี่ยวกับ

  • - การอนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงาน
  • - การแต่งตั้งตัวแทนผู้รวบรวมและขนส่ง การควบคุมและตรวจสอบ
  • - การแจ้งข้อมูลการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • - กำหนดหมวดหมู่ของวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลประเภทหรือชนิดของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
  • - กำหนดมาตรการและจัดทำระบบตรวจสอบเอกสารกำกับการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • - กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

?

กระทรวงสาธารณสุข กำกับดูแลการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และมูลฝอยติดเชื้อ

?

Download audit check list