สรุปกฎหมายต่างๆของโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

Doforgreen ได้รวมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการกำหนดให้โรงงานที่เข้าข่ายต้องมีต้องบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการศึกษาข้อมูล?

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวมี? 2 ฉบับ? ได้แก่

1)??? ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษพ.ศ. 2545? (ปก.อก. 2545) ?และ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

บทความล่าสุด

กฎหมายที่ได้รับผลกระทบจาก พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

มีเพื่อนๆไถ่ถามกันมาพอสมควรเกี่ยวกับกฎหมายที่ได้รับผลกระทบจาก พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

doforgreen ขอสรุปดังนี้ค่ะ ?พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554ส่งผลโดยตรงต่อ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วใน หมวด 8 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541? ตลอดจนประกาศหรือคำ สั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ?ซึ่งในปัจจุบันสามารถสรุปสถานะได้? ดังนี้

?

กฎหมาย

สถานะ

ตามหมวด 8 (มาตรา 100 -107) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

1. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น

?

1.1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน? เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (18ส.ค.2549)

1.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง (22 ส.ค.2549)

1.3 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 (6 ก.ย.2549)

1.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (3 ต.ค. 2549)

1.5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ (3 ต.ค. 2549)

1.6 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2549 (8 พ.ย. 2549)

1.7 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2549 (16 พ.ย. 2549)?

?

?

2. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549? ตลอดจนประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น

?

2.1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ พ.ศ. 2550 (11 พ.ค.2550)

2.2 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย พ.ศ. 2551 (22 ก.พ. 2551)

2.3 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 (28 ม.ค. 2553)

2.4 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 (28 ม.ค. 2553)

2.5 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 (27 เม.ย. 2553)

2.6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (24 มิ.ย.2553)

2.7 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 (16 ก.ย.2553)

2.8 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (28 ธ.ค.2553)

ยังใช้บังคับโดยอนุโลม ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการ

ตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง

ยกเลิก?

อย่างไรก็ตามการยกเลิกนี้มิได้หมายถึงไม่ต้องปฏิบัติอีกต่อไป?? ในทางตรงกันข้ามโรงงานและหรือสถานประกอบการควร(ต้อง) บริหารจัดการความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายเดิมไปจนกว่า กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จะออกมาบังคับใช้

พลังงาน

การสร้างจิตสำนึกด้านพลังงาน

จะบอกลูกหลานของเราอย่างไรว่า...

เราไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นทั้งๆที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต

?

โลกร้อน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

การประเมินความสอดคล้องกฎหมาย

มลพิษทางน้ำ

ในการตรวจประเมินความสอดคล้องควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำกับดูแลเช่น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • - มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด เช่น น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารต่างๆ และการประกอบการอื่นๆที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำเป็นต้น
  • - มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทะเลชายฝั่ง เป็นต้น
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...